Project IPTA voor jongeren nu in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Project IPTA voor jongeren in de gemeente Schiedam en Maassluis wordt verlengd en uitgebreid. Ook de gemeente Vlaardingen sluit zich aan. Schiedam en Maassluis startte de pilot op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid met behulp van de methode Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA).

 

Centraal in de aanpak staat maatwerk voor de jongeren en ruimte voor de expertise van IPTA-coaches. De coach begeleidt de jongere intensief en langdurig en biedt vraaggericht maatwerk om hem of haar zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Stroomopwaarts is onderdeel van de stuurgroep van dit project.

 

Verbeteren maatschappelijk perspectief

Het project heeft tot doel tot het verbeteren van het maatschappelijk perspectief van een groep jongeren, tussen de 16 en 27 jaar, die de weg naar werk of een opleiding niet weten te vinden. De IPTA-methode bestaat uit vier fasen: Scouten, Scannen, Matchen en Coachen.

De coach gaat actief op zoek naar een jongere om hem/haar te begeleiden naar werk of opleiding, pakt tegelijkertijd de stressfactoren in hun leven aan, zoekt actief mee naar een werkplek en is er ook na het vinden van een baan nog voor ondersteuning. Met als doel dat zij een opleiding kunnen voltooien, aan het werk gaan, wegblijven van criminaliteit en kunnen bijdragen aan de samenleving.

 

Voordelen van een IPTA-coach:

  • Actief matchen met werkgevers en opleidingsbedrijven.
  • Buiten kantoortijden afspreken
  • Altijd bereikbaar zijn
  • Actief samen dingen doen en aandacht geven (bijv. sporten, eten, aandacht)
  • Trainen vaardigheden die nodig zijn om te werken en/of coaching om persoonlijke thema’s aan te pakken.
  • Bieden van praktische hulp (bijv. helpen met  instanties, schulden op orde krijgen, jongere ergens heen brengen of goed woordje doen).
  • Doelen en coachvraag van de jongere en coach zijn leidend en niet door anderen opgelegd.
  • Hoofddoel is actief begeleiden naar werk, maar andere problematiek die belemmerend werkt wordt ook aangepakt en niet doorgeschoven naar andere instanties.

 

Startpunt Go

Startpunt Go is er voor de jongeren van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (18 tot 27 jaar) die geen opleiding volgen of werken. De eerste vier weken nadat een jongere zich aanmeldt bij Startpunt Go, staan in het teken van het inschrijven bij een opleiding en/of het zoeken naar werk. In deze periode kunnen zij hulp krijgen bij het opstellen van een cv en een motivatiebrief. Dit kan in het Open Leerwerkcentrum van Stroomopwaarts.

Als het in die vier weken niet lukt om een opleiding of baan te vinden, kan de jongere een bijstandsuitkering aanvragen, krijgt hij/zij een werkconsulent toegewezen en is het mogelijk trainingen te volgen, zoals een sollicitatietraining. Het is de bedoeling dat de jongere zo snel mogelijk aan het werk gaat.

www.startpuntgo.nl

Uitgelicht